Privacy verklaring

Privacyverklaring kraamzorg Noëlle:
Kraamzorg Noelle, gevestigd aan de van Egmondestraat 27 2274 CS te voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Egmondestraat 27
2274 CS
Voorburg
06-38534531
www.kraamzorgnoelle.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kraamzorg Noëlle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Gegevens partner
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een recensie op de site achter te laten, in
correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Gezondheid
Burgerservicenummer
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:
Kraamzorg Noelle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Kraamzorg Noelle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze declaraties bij uw zorgverzekeraar.
Het afhandelen van uw uitbetaling.
Geautomatiseerde besluitvorming
Kraamzorg Noëlle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kraamzorg Noelle) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kraamzorg Noelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 2, 5, 7 of 15 jaar, afhankelijk van het document/de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kraamzorg Noelle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven /zorgverleners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiligingen vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kraamzorg Noelle blijdelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken
Kraamzorg Noelle gebruikt alleen cookies tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kraamzorg Noelle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kraamzorgnoelle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
Kraamzorg Noelle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kraamzorg Noelle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

Beveiligingssoftware, zoals Firewall en Virusscanner
Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u dien aan de adresbalk HTTPS en het hangslotje in de adresbalk
Kraamzorg Noëlle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 06-38534531 of via info@kraamzorgnoelle.nl