Privacy regelement

PRIVACYREGLEMENT
Kraamzorg Noelle
van Egmondestraat 27 | 2274 CS Voorburg | info@kraamzorgnoelle.nl | 06-38534531
Artikel 1. Algemeen
Kraamzorg Noelle zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van clienten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Artikel 2. Definities
Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan de client kan worden geïdentificeerd. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van betrokkene(n) worden als bijzondere persoonsgegevens aangemerkt.
Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor dit privacyreglement van Kraamzorg Noelle, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Verwerking/verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren. bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerker degene die ten behoeve van voor de Verwerking van persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals hulppersonen die
door de verantwoordelijke zijn ingehuurd. Betrokkene degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patient.
Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad | 0 6 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ermesing van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L119).
Privacyreglement: dit document.

Formulieren
A
Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden verstrekt door de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts, verloskundige, andere behandelaars, specialisten, hulpverleners of andere dan de voornoemde personen of instanties
4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?
Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig behoorlijk en transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk, kwalitatief onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de
oorspronkelijke doeleinden beschouwd.
De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
Toestemming van de betrokkene (middels een actief aan te vinken toestemmingsformulier), Het aangaan en uitvoeren van een behandeling(sovereenkomst);
Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene, zoals noodgevallen;
Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuiteit);

Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met de betrokkene na te komen.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij-gelet op de doeleinden waar voor zij worden verwerkt - toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat
noodzakelijk is.
Kraamzorg Noelle verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
Zorg voor de betrokkene,
Informeren en contacteren van betrokkene(n);
Financiële administratie;
Plaatsing van recenties op onze website
Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming
De verantwoordelijke kan aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking. De betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken. Artikel 6. Andere gegevens.

Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?
Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:
Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
alsmede betaalgegevens van de betrokkene Een administratienummer dat gekoppeld is aan het zorgdossier van betrokkene
De persoonlijke toestemmingsverklaring voor het gebruiken, verwerken en verstrekken van persoonsgegevens:
Gegevens als bedoeld onder a van behandelaars die over het welzijn en de gezondheid van de betrokkene worden ingelicht;

Informatie m.b.t. de relevante medische en obstetrische anamnese van de betrokkene, waaronder gegevens die met instemming zijn overgenomen van een medebehandelaar
(zoals b shuisarts, gynaecoloog of verloskundige);
Andere bijzondere persoonsgegevens met het oog op de goede zorg voor de betrokkene, zoals geboortedatum; Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding van de behandeling.
Informatie over de verzekering van de betrokkene, waaronder het verzekeringsnummer en het Burgerservicenummer,
Klachten en opmerkingen over de zorg van betrokkene Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de zorg

Artikel 8. Informatieplicht
Voordat de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, deelt zij de betrokkene en/of diens wettelijke vertegenwoordiger mee
Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens,
Waarom bepaalde, concrete persoonsgegevens verwerkt zullen worden
Indien van toepassing de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming. Op welke manier de persoonsgegevens worden verwerkt:
De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn

Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent ook: Des te gevoeliger de persoonsgegevensdie de verantwoordelijke will
verwerken, des te grondiger er moet worden geinformeerd
Als persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, voordat de persoonsgegevens worden verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.

Artikel 9. Recht op inzage
De betrokkene heeft het recht om diens persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens opvragen: Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:
Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de persoonsgegevens,
De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft:
Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die de persoonsgegevens hebben ontvangen;
Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; Dat de betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van de verwerking
Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen
De verzoeker is geen betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen op de verzoeker betrekking hebben; De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele is gesteld. In dat geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen,

Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker gehoor gegeven;


Bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.


Artikel 10. Overige rechten
De betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen. De verwerkingwordt bij bezwaar gestaakt door de verantwoordelijke.

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Daarnaast is de verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging gegevens te wissen wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


De betrokkene heeft indien de juistheid van de persoonsgegevens door hem wordt betwist het recht van de verantwoordelijke om beperking van de verwerking te verkrijgen De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die zij aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde. gangbare en machineleesbare vorm

te verkrijgen


Artikel 11. De uitoefening van rechten door betrokkene

De verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat de betrokkene de communicatie of informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit privacyreglement op een beknopte, transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt


Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van persoonsgegevens
Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
Softwareleveranciers zonder verwerkersovereenkomst hebben zelf geen toegang tot persoonsgegevens en laten geen cookies achter in hun programma. Wanneer een verwerking namens de verantwoordelijke wordt verricht, doet de verantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de persoonsgegevens worden verwerkt conform de verordening, de uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt
Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek:

Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst:


Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is Toestemming van de betrokkene
Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen: Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene. Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijkede nodige maatregelen heeft

Artikel 13. Verwerkingsregister getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.


De verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en van de functionaris voor de gegevensbescherming De verwerkingsdoeleinden;
De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft:
De categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens worden verstrekt De beoogde termijn waarbinnen de persoonsgegevens moeten worden gewist
Een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.

betreft:


Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de verantwoordelijke dit-indien en voor zover wettelijk vereist zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
De aard van de inbreuk De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk
De maatregelen die de verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen:

Een contactpunt voor meer informatie.


Artikel 15. Bewaartermijnen

Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 15 jaar bewaard. De verantwoordelijke is niet gehouden tot langere bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek, verplicht. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt. Als die persoonsgegevens niet langer nodig zijn. worden ze verwijderd.


Artikel 16. Geheimhouding
De verantwoordelijke, de verwerker en iedereen die onder gezag van de verantwoordelijke toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van diegene


Artikel 17. Beveiliging
De verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
Passend betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
Uitsluitend bevoegde personen toegang tot persoonsgegevens hebben:
De persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan:

De persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige Verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie In alle sevallen diraanto antwoordelike zore voor het inform beleid en draagt dit beleid uit binnen Kraamzorg Noelle 

Artikel 18. Slotbepalingen
De verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe zij op grond van de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de betrokkene. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Wijzigingen in dit privacyreglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van betrokkene(n) nadat betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
Dit privacyreglement is per 25-05-2018 in werking getreden en op de website van Kraamzorg Noelle in te zien.